iPSYcare

Improved Psychiatric Care and Research

Partners

Dit project kwam tot stand met financiering vanuit de FOD VVVL, in het kader van project data capabilities binnen e-health.

Wat is iPSYcare?

Intro

De huidige GGZ kan beter en efficiënter, zowel op individueel als op organisatieniveau, door systematische en epidemiologische data mee in rekening te nemen (KCE, 2019).

iPSYcare is een prestigieus data capabiliteit project waarbij een databank zal ontwikkeld worden met patiëntengegevens vanuit verschillende (psychiatrische) ziekenhuizen. Het zal resulteren in een efficiëntere organisatie van zorg. 

Door de ontwikkeling van een dashboard, gebaseerd op deze informatie, kunnen zorgprofessionals zich laten ondersteunen om een zo een adequate behandeling of ondersteuning voor te stellen.

De doelstelling van iPSYcare zijn dan ook om:

Informatie en patiëntengegevens worden van in het begin van het proces gepseudonimiseerd en zijn niet raadpleegbaar door zorgprofessionals binnen het dashboard van iPSYcare!

Toegang tot deze gegevens is strikt bepaald.

Waarom is iPSYcare essentieel voor de toekomst?

iPSYcare is een belangrijke schakel om te komen tot werkelijke population (mental) health, gerechtvaardigd door het algemeen belang, nl. het verbeteren van de (psychische) volksgezondheid.

Met kwaliteitsvolle informatie over wie welke zorg krijgt (in meerdere settings en over een langere periode in de tijd) en goede epidemiologische informatie als leidende principes voor de organisatie van onze zorg (door en voor de overheid, de ggz-netwerken en de zorginstellingen), zullen zorgvragers sneller de meest adequate zorg toegediend krijgen.

Tijdige zorg voorkomt de ontwikkeling van meer ernstige problemen die een meer complexe (en duurdere) behandeling vragen. Data kunnen inzicht verschaffen in gezondheidsongelijkheid en aanleiding geven tot gerichte acties.

Dit sluit vanzelfsprekend ook aan bij de Quintuple Aim:

Impact van iPSYcare op de gezondheidszorg

De huidige Geestelijke Gezondheids Zorg wordt gekenmerkt door zowel overmet need (tweede- en derdelijnsbehandelingen voor milde problemen) als undermet need (mensen die niet in zorg geraken of niet de juiste zorg krijgen, gegeven de ernst van hun problematiek); beide dragen bij aan inadequate zorg, lange wachttijden en een hoog gebruik van psychofarmaca.

Om zorgvragers (liefst tijdig) op de juiste plek te krijgen en de continuïteit van zorg te garanderen, is het belangrijk om de nodige epidemiologische kennis te combineren met een nauwkeurige monitoring van de aangeboden zorg.

iPSYcare zet in op dit laatste facet. Door te kijken wie welke zorg (niet) krijgt en welke weg mensen in de zorg afleggen, kunnen we de zorg optimaliseren  en dus efficiënter maken.

iPSYcare kan bijdragen aan het doordacht nemen van belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld bij de reconversie van bedden.

iPSYcare en de betrokken ziekenhuizen dragen bij aan de Quintuple Aim:

  1. Het verbeteren van de gezondheidstoestand op bevolkingsniveau: cf. supra: een meer efficiënte, datagedreven zorg maakt de zorg toegankelijker, doordat zowel unmet als overmet needs worden teruggedrongen. Dit kan nog versterkt worden door op termijn het project te verbreden naar de netwerkpartners en evt. ook welzijnsactoren, zodat ook de continuïteit van zorg verbetert. (Het schakelen van residentiële naar ambulante zorg verhoogt tijdelijk het suïciderisico, zie Dumon et al., 2018.)
  2. Het verbeteren van het welzijn van zorgprofessionals: een meer efficiënte zorg voorkomt wachttijden en morele stress – d.i. de stress die wordt veroorzaakt door het gevoel dat men over de vaardigheden beschikt om mensen te kunnen helpen, maar niet over de nodige tijd – bij zorgprofessionals.
  3. Het reduceren van kosten: een meer efficiënte zorg, die resulteert in tijdige zorg, voorkomt de meerkost van niet of inadequaat behandelde milde problemen die uitgroeien tot meer ernstige ziektebeelden of crises waarvoor een meer complexe en dus duurdere behandeling noodzakelijk is. Het voorkomen van inefficiënte bewegingen doorheen de zorg is ook kostenbesparend.
  4. Het verbeteren van de zorgbeleving bij de zorgvrager: het spreekt voor zich dat een tijdige, adequate behandeling de voorkeur verdient boven wachten op zorg. (De helft van de mensen die moeten wachten op zorg voor psychische problemen geeft aan dat de problemen erger worden, zie Rens et al., 2021.)
  5. Het bevorderen van gezondheidsgelijkheid: iPSYcare kan inzoomen op kwetsbare groepen en kijken welke benadering meer of minder succesvol is en/of welke factoren meer of minder beschermend zijn. Dit kan aanleiding geven tot een meer specifieke benadering van welomschreven kwetsbare groepen.