Ik ben patiënt

In het kader van een studie naar psychiatrische zorgverstrekking in de Antwerpse regio neemt onze zorginstelling deel aan een dataproject, gevoerd door de Federale Overheid. Binnen dit project zijn Zorggroep UPC Duffel, Zorggroep Multiversum, Bethanië Geestelijke Gezondheidszorg, OPZ Geel, ZAS (ZNA PZ Stuivenberg & PAAZ GZA) en de Universiteit Antwerpen betrokken.

Doel van het project

Dit project tracht aan de hand van gepseundonimiseerd patiëntengegevens zorgprocessen in kaart te brengen, dit om psychiatrische zorg binnen de Antwerpse regio te verbeteren.

Welke gegevens worden verzameld?

Het gaat om persoonlijke gegevens (zoals uw geslacht, burgerlijke staat en opleidingsniveau) en gegevens over uw behandeling (zoals de reden tot behandeling, eventuele diagnoses, uw medicatie en de start en het einde van uw behandeling).

Je naam, adres, geboortedatum of INSZ-/rijksregisternummer worden niet meegedeeld aan de onderzoekers.

Bescherming van uw persoonlijke levenssfeer

Zoals gezegd worden uw identiteit en uw deelname aan dit project strikt vertrouwelijk behandeld. Om uw privacy te garanderen, worden uw gegevens gepseudonimiseerd.

Dit betekent dat uw INSZ-/rijksregisternummer wordt vervangen door een code, en dat alle verdere verwerkingen gebeuren op deze gepseudonimiseerde gegevens. De code wordt toegekend door eHealth (een federale overheidsinstelling), op basis van uw INSZ-/rijksregisternummer.

eHealth bewaart op een veilige manier het verband tussen de code en uw INSZ-/rijksregisternummer.

Het is niet de bedoeling om gegevens van één persoon te gaan analyseren.

Dit project is geïnteresseerd in gegevens van veel patiënten. Precies door veel data te analyseren, krijgen ze een beter zicht op welke zorg er wordt verschaft, en hoe patiëntengroepen zich in de zorg bewegen.

Vrijwillige deelname

U zult ook geen vergoeding ontvangen voor uw deelname aan dit project. We voorzien geen nadelen voor u als deelnemer.

Dit project werd goedgekeurd door het ethisch comité van deze zorginstelling en het ethisch comité UZA/UAntwerpen.

Het voldoet tevens aan de vereisten van de privacywetgeving (GDPR), zoals beoordeeld door het Informatieveiligheidscomité.

Alle gegevens die van u verzameld worden, zullen behandeld worden in overeenstemming met de ‘Richtlijn tot bescherming van individuen betreffende het verwerken van persoonlijke gegevens’ en de nationale wetgeving die daarop van toepassing is.

Indien u schade ondervindt als gevolg van uw deelname, zult u door de opdrachtgever vergoed worden voor deze schade, overeenkomstig de Belgische wetgeving. De opdrachtgever heeft een foutloze verzekering afgesloten die eventuele schade dekt die zou voortvloeien uit dit onderzoek. U kunt hiervoor op elk ogenblik de verzekeraar rechtstreeks dagvaarden.

Indien je niet wenst deel te nemen, kun je contact opnemen met de lokale projectverantwoordelijke. U kunt op ieder ogenblik uw toestemming intrekken.

Vragen

Mocht je vragen hebben die je niet op de website kan terugvinden, kun je contact opnemen met de lokale projectverantwoordelijke van iPSY.care voor het ziekenhuis waar je patiënt bent.

Lokale projectverantwoordelijken per organisatie: